top of page

🕊🌸
第三批嘅·日 系 御 守 福 袋·登場喇🎏

多謝大家支持!
餘下少量搶購價:$28/1 🥳(原價: $38)
全部款都好靚!年頭好運到年尾🎐

總共有22款咁多㗎!已擺highlight 👈🏻

♡︎ 祈福·健康·平安·財運·事業·學業·愛情·友誼·家庭 ♡︎ 等祝福!

將滿滿嘅㊗️福送俾屋企人同朋友
當然點少得俾自己💮

並附送御守專用保護套💖
絕對細心耐用起值!

· 日 系 御 守 福 袋 · 🌸 🎏

HK$38.00 一般價格
HK$28.00銷售價格
    bottom of page