top of page

🎐⛩
·虎 年 御 守 福 袋·第二批登場喇🥳

只剩餘少量現貨
搶購價:$28/1‼️(原價: $38)
真係好抵!好意頭好好運呀!🥳🥳

相信有留意開我哋嘅朋友
都知之前已經喺Story 亮過相🎏
總共有22款咁多㗎!

♡︎ 祈福·健康·平安·財運·事業·學業·愛情·友誼·家庭 ♡︎ 等祝福

戴住保你大吉大利🍊身體健康!
全年順利安康❤️

送俾屋企人朋友自用好禮物🧧🎁
睇啱就唔好等留咗先喇🥰

· 虎 年 御 守 福 袋 · 🥳🎐

HK$38.00 一般價格
HK$28.00銷售價格
    bottom of page